Sågklassläggning vid Krylbo såg : en studie med syfte att öka sågutbytet

Detta är en Master-uppsats från SLU/Dept. of Forest Products

Sammanfattning: Under de senaste åren har sågverksindustrin påverkats starkt av det som närmast beskrivs som en finanskris. De rådande förhållandena ställer höga krav på sågverksföretagen och för överlevnad krävs ekonomisk uthållighet, effektiv produktion och hög grad av kostnadsmedvetenhet. AB Karl Hedin har haft en positiv utveckling, men som många andra företag i sågverksbranschen arbetar AB Karl Hedin ständigt mot effektivare produktion och ökad lönsamhet. En faktor för ökad lönsamhet kan vara förbättrat råvaruutnyttjande. Efter en lång tid med högt marknadsfokus ser därför AB Karl Hedin i Krylbo ett behov av att öka fokus på förbättrat sågutbyte. Detta examensarbete behandlar därför uppgiften att för AB Karl Hedins såg i Krylbo, beräkna det maximala sågutbytet som går att nå genom att förändra timmerklassfördelningen, samt påvisa vilka ekonomiska konsekvenser den förändrade timmerklassfördelningen skulle medföra. Arbetet utgår ifrån dagens postningsalternativ och 2012 års timmerförbrukning, som antas spegla kommande års timmerförbrukning väl. I arbetet används postningsprogrammet FAGUS Wood Postning för att beräkna utfallet av produkter för respektive postningsalternativ och timmerdiameter. Sågutbytet beräknas sedan som kvoten mellan det sågade virkets nominella volym och timrets vekliga volym, alternativt timrets toppcylindervolym. Arbetets resultat påvisar att det, utifrån Krylbo såg förutsättningar, finns en potential att höja sågutbytet genom att förändra timmerklassfördelningen. Resultatet visar också att det skulle vara en ekonomiska lönsam förändring. Utifrån arbetets syfte, att maximera sågutbytet utan att ta hänsyn till marknadens förutsättningar, så är det inte att rekommendera att följa förslaget, som detta arbete pekar på, fullt ut. En implementering av den föreslagna timmerklassfördelningen skulle påverka utfallet av produkter kraftigt, i en riktning som inte är önskvärd. Antagningsvis skulle också den kraftiga förändringen av produktutfallet göra det mycket svårt, att i praktiken, uppnå den ekonomiska vinning som resultatet i arbetet påvisar. För framtida arbete bör istället AB Karl Hedin finna en balans mellan sågutbyte och marknadsinriktning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)