Måltidsmiljön

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: I dagens samhälle lever allt fler människor längre och detta beror på att den allmännalevnadsstandarden har ökat. Sedan 1960- talet har den svenska befolkningen som är över 80 årtredubblats vilket innebär att efterfrågan för äldreomsorg har ökat betydligt. Måltiden är en stor delutav vardagen för en person som bor på ett äldreboende, det uppfyller dagligaktiviteter och ärlivsnödvändigt för att kroppen skall fungera som vanligt.Syftet med studien är att analysera hur måltidsmiljön gestaltar sig på ett äldreboende samt attundersöka brukarnas uppfattning kring en bra måltidsmiljö.För att undersöka hur måltiden upplevs och ser ut på ett äldreboende har det genomförts enetnografiskt inspirerad fallstudie som utgjordes av både intervjuer och observationer. Den teoretiskaramen som användes utgick från The Five Aspects Meal Model.För att analysera hur måltidsmiljön gestaltar sig och vad brukarna upplever är ett bra rum, möte ochatmosfär resulterade det i ett upplägg som byggdes kring ett tema: en bra måltidsmiljö, 3 kategorier:materiella faktorer, social samvaro och upplevelse och 19 underkategorier. Temat påvisar den totalahelheten som brukarna återspeglar i vad som bör utgöra grunden i en optimal måltidsmiljöResultatet visar att måltidsfaktorerna kan bidra till en bättre måltidsmiljö. Det framkom att den socialasamvaron behöver förbättras och att det var viktigt att kommunicera med varandra under måltiden. Ettannat resultat som påvisades var behovet av valmöjligheter. Att kunna äta och variera sin måltidsplatsvar viktigt för brukarna.Resultatet som framkom med fallstudien visar att materiella, sociala aspekter samt upplevelse har enbetydelse för hur måltidsmiljön anses, betraktas och uppskattas. Genom att ha kunskap om de olikamåltidsfaktorerna kan det skapas bra förutsättningar för en god måltidsmiljö. På detta sätt kan man se brister med måltidsmiljön och kunna sätta in specifika åtgärder för att skapa en förbättrad måltidssituation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)