Hur och varför använder företag content marketing via sociala medier? : En kvalitativ studie om små och medelstora B2B-företag

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: Den digitala utvecklingen har förändrat hur företag kommunicerar med sina kunder och sociala medier spelar en allt större roll. Allt fler företag väljer att på sociala medier använda content marketing som syftar till att hjälpa sina kunder genom att dela relevant innehåll snarare än att skicka direkta säljmeddelanden. Det finns ännu begränsat med studier om content marketing via sociala medier i kontexten av små och medelstora B2B-företag och med anledning av det så ämnar denna studie utöka den befintliga kunskapen om hur och varför strategin används. Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka hur och varför små och medelstora företag verksamma inom business-to-business använder content marketing via sociala medier. Hur skapar och distribuerar företagen sitt innehåll? Vilka incitament finns till att använda content marketing via sociala medier? Vilken roll spelar kundengagemang för content marketing? Genomförande: Studien har utgått från en kvalitativ metod där svaren från intervjuerna lett till det empiriska resultat som sedan legat till grund för analysen. Resultat: Företagen använder content marketing via sociala medier för att generera leads med målet öka försäljningen. Strategin syftar till att förmedla ett värde baserat på företagets kunskap vid varje kommunikationstillfälle och en användning kan förenkla säljprocessen. Kundengagemang på sociala medier kan öka både synligheten och trovärdigheten av innehållet genom eWOM men tycks inte vara avgörande för att lyckas med content marketing om målet är att öka försäljningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)