Högläsning som redskap vid barns språkutveckling : En studie av språkfrämjande arbete i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

Sammanfattning:

Sammanfattning

Undersökningen jag utfört fokuserar på hur några pedagoger använder sig av högläsning som metod för främjandet av barns språkutveckling. Syftet med min studie är att undersöka hur pedagogerna använder högläsningen för att främja barns språkutveckling.

I min studie använde jag mig av två metoder, observation och semistruktureradintervju. Jag observerade den pedagog som utförde högläsningen på avdelningen för att sedan ställa mina frågor vilket gav en djupare inblick i hur pedagogerna ser högläsningen som metod för främjandet av barns språkutveckling. En pedagog per avdelning observerades och deltog i min intervju.

Resultatet visar att de äldre barnen på avdelningen tar del av kapitelböcker för att skapa en djupare förståelse för orden och barnen får möjligheten att själva kunna skapa sig en bild av sagan i huvudet. Barnen lär sig nya ord som de sedan själva använder i sina lekar. De barn som går på småbarnsavdelningen använder sig mer av bilderböcker, pedagogerna fångar även upp barnens intressen och lånar böcker som lyfter detta. Resultatet påvisar även vikten av hur man läser för barnen, hur man använder rösten och fångar barnen till sagans värld.  

Genom att använda rösten visar man exempelvis hur en arg dam låter och ger barnen möjlighet att lära sig om sina egna känslor.

Nyckelord: Högläsning i förskolan, förskollärares arbete, språkutvecklande arbetssätt

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)