Förlösande barnmorskors erfarenhet av att arbeta med förlossningsrädda kvinnor

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: De flesta kvinnor känner glädje och förväntan när de är gravida men samtidigt blandas en känsla av ängslan och oro. För vissa kvinnor övergår oron till förlossningsrädsla. Forskningen visar att stöd är en av de viktigaste faktorerna för uppnåendet av en positiv upplevelse för kvinnan. Den relation som bygger upp mellan barnmorskan och kvinnan är tvåsidig och fungerar som en samverkan där barnmorskan genom att vara närvarande och bekräfta kvinnans förmåga, vårda henne utifrån hennes individuella behov. Syfte: Att belysa förlösande barnmorskors erfarenhet av att möta och vårda förlossningsrädda kvinnor. Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Tio intervjuer utfördes samt analyserades med en kvalitativ innehållsanalys, intervjuerna skedde på två förlossningsavdelningar i södra Sverige. Resultat: I resultatet framkom tre kategorier. Att ha ett personcentrerat förhållningssätt, Att skapa trygghet, Att ha tillgång till olika resurser. Utifrån kategorierna presenteras tio underkategorier. Slutsatser: Barnmorskorna behöver erfarenhet och kompetens för att skapa en betydelsefull relation till kvinnan. Hög arbetsbelastning ökar stressen vilket kan påverkar barnmorskornas möjlighet att hinna uppnå tillit och förtroende för att vårda och bemöta rädda kvinnor. Kollegornas stödjande hjälp är av stor vikt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)