Är tränarutbildningen grönare på andra sidan jorden? : En jämförelsestudie mellan olika länders tränarutbildningar för triathlon

Detta är en Kandidat-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning:

Syfte och frågeställningar

Syftet med detta arbete är att kartlägga den svenska tränarutbildningen för triathlon och jämföra den med andra länders tränarutbildningar.

  • Hur ser den svenska tränarutbildningen ut?
  • Hur ser andra länders tränarutbildningar ut?
  • Vad finns det för skillnader och likheter mellan tränarutbildningarna?

Metod

Sex länder valdes ut till detta arbete men på grund av bortfall kunde bara fem länder kartläggas. Dessa länder är Sverige, USA, Australien, Storbritannien och Kanada. De länder som inte kunde kartläggas var Nea Zeeland och Sydafrikas tränarutbildningar. Avgränsningen i denna studie är att enbart engelskspråkiga länder har representerats. Samtliga länders tränarutbildningar för triathlon lästes igenom och översattes.

Resultat

I resultatdelen kan vi se att det finns både likheter och skillnader mellan utbildningarna. Bland annat kan vi se att det skiljer en del på de åldersgränser som utbildningarna kräver och under hur många dagar utbildningen löper. Bland likheterna kan vi bland annat se att samtliga länder, förutom Australien, har tre steg i sitt utbildningsupplägg och att antalet timmar lärarledd undervisning är jämbördig mellan länderna.

Slutsats

Det är svårt att dra en slutsats utifrån denna studie om huruvida tränarutbildningarna är grönare, det vill säga bättre, på andra sidan jorden. Däremot tycker jag att det finns väldigt mycket vi i Sverige kan lära oss och ta del av som exempelvis hjärt- och lungräddning som är ett oerhört viktigt livsredskap på samma sätt som andra länder kan ta del av våra kunskaper så som utvärdering och diskussion efter avslutad kurs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)