Att beskriva sjuksköterskestudenters attityder till personer med HIV/AIDS och vilka faktorer som kan påverka deras attityder : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Humant Immunbristvirus har sedan upptäckten under 1980-talet tagit mer än 35 miljoner människors liv. I tidigare studier framkommer det att personer med HIV/AIDS utsätts för diskriminering och stigmatisering inom sjukvården. Syfte: Att beskriva sjuksköterskestudenters attityder till personer med HIV/AIDS och vilka faktorer som kan påverka deras attityder. Metod: En litteraturstudie innehållande 11 artiklar med kvantitativ ansats granskades, analyserades och sammanställdes. Databaserna som användes vid artikelsökningen var PubMed och CINAHL. Resultat: Det framkom att sjuksköterskestudenter hade både positiva och negativa attityder gentemot personer med HIV/AIDS. Sjuksköterskestudenter hade också olika negativa attityder till olika patientgrupper samt både positiv och negativa vilja att vårda personer med HIV/AIDS. Faktorer som framkom påverka attityderna var kunskaper och tidigare erfarenheter, studielängd, kön, ålder, land och religion. Konklusion: Sjuksköterskestudenters negativa attityder mot personer med HIV/AIDS har visat sig kunna förbättras genom ökad kunskap om HIV/AIDS. Genom att sjuksköterskeutbildningen organiseras på ett sådant sätt att studenterna får mer kunskaper om HIV/AIDS under studietiden kan de förbättrade kunskaperna leda till mindre negativa attityder och därmed förbättra livskvalitén hos personer med HIV/AIDS samt främja deras hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)