Lageroptimering med hjälp av datautvinning ur datalager

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

Författare: Jonas Andersson; [2004]

Nyckelord: Datalager; Datautvinning; Lagerstyrning; Fallstudie;

Sammanfattning: Datalager är ett system som består av information från flera olika system. Datautvinning går ut på att få fram ej tidigare känd kunskap från till exempel datalager. Kostnaden för att hålla något i lager är en dold kostnad som många företagsledare ej är medvetna om hur mycket det kostar dem. Syftet med detta examensarbete är att undersöka ett möjligt angreppssätt med datautvinningsmetoder ur datalager för framtagande av beslutsunderlag rörande lagernivåer. Kostnaden att hålla något i lager är en dold kostnad som det är intressant att finna nya metoder för att påverka. För att besvara frågeställningen utfördes en fallstudie på ett lagerhållande företag som använder sig av datalager. Resultatet visar att den ena metoden är mer lämpad än den andra för beslutsunderlag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)