Professionens påverkan på organisationer : En studie inom trav- och ridsporten

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund: Debatter som förts har visat på skillnader inom ridsporten och travsporten. Trots att det är två sporter som, enligt den institutionella teorin, borde vara lika och ha en likartad organisation har skillnader uppmärksammats. Organisationer präglas ofta av de som är ledande inom dessa och de som hör till professioner ofta tar sig an dessa ledande roller. Därför kan professionen vara en faktor som påverkar organisationer och som kan förklara skillnaderna som uppmärksammats inom ridsporten och travsporten. Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur professionen kan påverka organisationer. Metod: Studien har genomförts genom både en kvalitativ del och en kvantitativ där data har samlats in från proffstränare inom travsporten och beridare och godkända tränare inom ridsporten. Utifrån teorin formulerades tre hypoteser som undersöktes genom bivariata tester. Resultat/slutsatser: Studiens resultat kunde varken förkasta eller bekräfta någon hypotes. Däremot kunde det visa att professionen, genom framförallt gemenskap och etik i många fall kan påverka organisationen och då främst dess mål och struktur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)