Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med lekfullhet inom barnhabiliteringen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

Sammanfattning: För att ett barn ska kunna leka behöver barnet vara lekfull. Arbetsterapeuter kan använda lekfullheten i sitt arbete med barnet men också arbeta med att förbättra lekfullhet. Arbetsterapi kopplat till lekfullhet är ett område där det finns främst internationell litteratur därför fann författarna ett intresse att genomföra en studie om arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med lekfullhet i Sverige. Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med lekfullhet inom barnhabiliteringen. Metoden var en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer. Ett avsiktligt urval samt snöbollsurval användes och det var tio deltagare från fem olika regioner i södra Sverige som deltog i examensarbetet. En kvalitativ innehållsanalys användes vid databearbetningen. Resultatet delades in i fyra kategorier: arbetsterapeuters uppfattningar av lekfullhet, att få barnet lekfullt under arbetsterapin, bedömning kopplat till lekfullhet och interventioner för att främja lekfullhet samt att de blev indelade i 14 underkategorier. Det resulterade i det övergripande temat “arbetsterapeuters erfarenheter av lekfullhet”. Slutsatsen var att deltagarnas erfarenheter av att arbeta med lekfullhet varierade. Deltagarna arbetade främst med lekfullhet som redskap och försökte göra arbetsterapin lekfull genom olika strategier. Lekfullheten var främst specialpedagogens ansvarsområde, vilket kan ha påverkat deltagarnas arbetssätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)