Ungdomars teoretiska väg till gängkriminalitet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Kriminologi

Sammanfattning: Den här är en översiktsstudie som syftar till att presentera en bild av forskningen relaterad till ungdomar som ansluter sig till gatugäng och utvecklingen av deras kriminella beteende. Relevanta studier har analyserats med hjälp av två teorier; signalteorin som ser till signaler mellan gäng och deras potentiella rekryter och teorin om differentiella associationer som argumenterar för att ett kriminellt beteende är inlärt genom kontakter med pro-kriminella influenser. Den här studien omfattar två frågeställningar: (1) Varför går ungdomen med i ett gatugäng? (2) Hur påverkar gängmedlemskapet ungdomens attityder och kriminella beteende? För att svara på dessa frågor har vi gjort en översiktsstudie där vi inkluderat en kvalitativ, åtta kvantitativa vetenskapliga artiklar och en meta-studie. Från denna data har vi sedan applicerat en tematisk analys. Resultatet visar hur kumulativa riskfaktorer ökar oddsen för ett gängmedlemskap betydligt och medlemmarnas attityder och beteende anpassas efter gängets normer och sätt att agera. Det visar också på att gängmedlemskapet och adopterandet av gruppidentiteten tar över de normativa värderingarna, genomgående ökar brottsligheten och leder till ett ökat våldsamt beteende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)