Inte en "typisk tjej" : En kvalitativ intervjustudie om kvinnor i finansbranschen

Detta är en Master-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

Sammanfattning: Tidigare forskning visar att kvinnor i mansdominerade branscher upplever ett antal utmaningar i formav långa arbetsdagar, manlig jargong och sexism. Stor del av den tidigare forskningen jag har tagit delav fokuserar på manligt och kvinnligt ur ett perspektiv där kvinnors utvecklings- och karriärmöjligheterär i fokus. Syftet med denna studie är istället att skapa fördjupad förståelse av kvinnor med finansiellayrkens upplevelser och erfarenheter av att arbeta i en mansdominerad bransch. Detta gjordes genom attstudera hur kvinnorna uppfattar sig själva i relation till sin yrkesroll samt hur de beskriver och förhållersig till den arbetsplatskontext de arbetar i. Studien utgår från en socialkonstruktionistisk ontologi med ett strukturalistiskt ochsocialkonstruktionistisk perspektiv på kön i organisationer. Det empiriska materialet utgörs av tiosemistrukturerade intervjuer med kvinnor som arbetar med finansiella yrken i ett antal olikaorganisationer inom finansbranschen. Materialet har analyserats utifrån det teoretiska ramverketbestående av Kanters strukturella teori, ett ”doing gender”-perspektiv samt begreppet könsstereotyper.Resultatet visar hur kvinnorna är delaktiga i processen av skapandet av kön genom att de upprätthålleroch anpassar sig efter den manliga normen. När kvinnor och mäns stereotypiska egenskaper ställs motvarandra, framträder mannens egenskaper som mest eftersträvansvärda. Kvinnorna beskriver själva attde främst upplevt fördelar av att arbeta i en mansdominerad bransch där synligheten hjälpt dem på vägenframåt i karriären. Analysen visar däremot att deras upplevelser även kantas av en ständig anpassningtill den manliga normen samt en verklighet där de stundtals blir ifrågasatta och förminskade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)