Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede i hemmet : En kvalitativ litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Grunden i den palliativ vården är att patienter med terminal sjukdom behandlas i syfte till att förbättra välbefinnande, lindra lidande och främja livskvalitet för patienter i alla åldrar och stadier. Den palliativa vården är utformad efter fyra hörnstenar: symtomlindring, samarbeta, kommunikation och relation samt stöd för närstående. Att arbeta utifrån personcentrerad vård är viktigt för att kunna anpassa vården samt tillgodose patientens behov och önskemål. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att vårda palliativa patienter i hemmet. Metod: Litteraturstudien resultat är en sammanställning av 12 vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2012–2022 med kvalitativ metod som analyserats med en induktiv ansats. Databaser som användes var CINAHL och MEDLINE och analysen gjordes enligt Fribergs fem stegs analys. Resultat: Resultatet presenteras i två huvudteman: Sjuksköterskans roll i den palliativa vården och Sjuksköterskans utmaningar. Vidare presenteras fem subteman: Att skapa en relation och samarbeta med patienten, att involvera och lyssna på närstående, att samverka i team, känslomässiga utmaningar och maktlöshet, att känna ansvar och känslan av etisk stress. Slutsats: En god kommunikation och samverkan mellan alla professioner i teamet, samt mellan patienter och närstående har en betydande roll för att upprätthålla en personcentrerad vård. Sjuksköterskans känslomässiga utmaningar och yrkesmässiga stressfaktorer gav en känsla av maktlöshet.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)