Produktexponering på sociala medier : En studie om hur bloggar och Snapchat påverkar konsumenters inköpsbeslut

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel: Produktexponering på sociala medier - en studie om hur bloggar och Snapchat påverkar konsumenters inköpsbeslut. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Maya Sundlöf och Malin Lund Handledare: Jonas Kågström Datum: 2015   Syfte: Vårt syfte är att undersöka om konsumenters inköpsbeslut och val av varumärke påverkas av exponering av produkter på bloggar respektive Snapchat.   Syftet med studien är att undersöka om konsumenter blir påverkade av kända personers produktexponeringar på deras bloggar och på deras Snapchat.   Metod: I studien genomfördes ett experiment med 98 deltagare som var uppdelade i fyra experimentgrupper. I studien blev en experimentgrupp exponerad av produkter från blogginlägg och en annan experimentgrupp blev exponerad av produkter från bloggares Snapchat. I resterande två experimentgrupper tillämpades defaulteffekten för att se om det skulle påverka deras val av varumärke.   Resultat & slutsats: Resultatet visar att Snapchat är den typ av social media som personer i större utsträckning blir påverkade av vid produktexponeringar. Bloggar påverkar i större utsträckning ett inköpsbeslut när kända personer ger rekommendationer. Vår slutsats är att Snapchat är ett fungerande marknadsföringsverktyg när det gäller att marknadsföra produkter och väcka uppmärksamhet hos personer. Bloggar är också ett fungerande marknadsföringsverktyg och påverkar konsumenten mest när någon vill marknadsföra ett varumärke för en produkt.   Förslag till fortsatt forskning: Se marknadsföring via sociala medier från ett företagsperspektiv, hur företagen tänker vid val av kända personer att marknadsföra sig via samt hur bloggare tänker vid val av företag att samarbeta med. Uppsatsens bidrag: Då bloggar visat sig vara ett bra marknadsföringsverktyg valde vi att genomföra en studie om Snapchat är ett likvärdigt marknadsföringsverktyg då forskningsområdet om detta är svagt. Vi har även undersökt om produktexponering påverkar konsumenters inköpsbeslut. Nyckelord: Sociala medier, celebrity endorsement, blogg, Snapchat, varumärke, defaulteffekt, personal branding  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)