Svenska som andraspråk : en skugga av svenskundervisningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Språk är det främsta redskapet vi har för att kommunicera, ett utvecklat språk skapar förutsättningar att utveckla identitet och förstå andra människor. Svenska som andraspråk ger elever som inte har svenska som modersmål chansen att lära sig att kommunicera med ett nytt språk och ger möjlighet till personlig utveckling. Forskningsöversikten ämnar beskriva vad som kännetecknar forskningen kring lärandet inom svenska som andraspråk, hur problematiken inom ämnet formuleras samt vilka faktorer som kan gynna lärandet av ett andraspråk. För att uppfylla syftet har två frågeställningar använts: Hur formuleras problematiken inom ämnet svenska som andraspråk? Samt vilka framgångsfaktorer påvisas i forskningen av ämnet svenska som andraspråk? Utifrån valt ämne har fyra avhandlingar tagits fram som sedan kartlagts för att skapa en tydlig bild av dess innehåll. Inom forskningsområdet kan flera framgångsfaktorer för att uppnå lärande påvisas. Även det faktum att det finns en tydlig bild av den problematik som finns i ämnet svenska som andraspråk upptäcktes i kartläggningen. Av den sammanlagda forskningen kan fortsatt forskning behövas men det kan även behövas en förändring av undervisningen i svenska som andraspråk. I forskningsöversikten lyfts även eventuella styrkor och svagheter inom forskningsområdet fram, behov av framtida forskning samt vilka aspekter som kan tas med som framtida lärare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)