Lungemboli förändrar livet

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Ett stort antal personer drabbas varje år av venös tromboembolism i Sverige och ungefär en fjärdedel drabbas av lungemboli. Symtomen kan vara mycket varierande och diffusa vilket gör sjukdomen svårdiagnostiserad. De flesta patienter som kommer till sjukhus och får behandling i tid överlever. Det finns i dag mycket forskning när det gäller riskfaktorer, diagnos och behandling vid lungemboli. Däremot är inte upplevelsen av att drabbas väl studerad, inte heller hur det påverkar patientens livskvalitet. Syftet med studien var att undersöka hur patienter med lungemboli upplever sin sjukdom och påverkan på det dagliga livet. Metod: Den forskningsmetod som valdes var kvalitativ och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Intervjuer gjordes med 15 patienter som strategiskt valdes ut för att få ett så varierat resultat som möjligt. Resultat: I analysen framkom följande kategorier, livet stannar upp och förändras, oro och ångest, bristande kommunikation. Dessa utgörs av tio subkategorier, att drabbas av sjukdom, en andra chans, livskvalitet, dödsångest, psykisk påverkan, rädsla på grund av ovisshet, inte bli sedd som människa, att söka information, bristfällig information och bemötande. Diskussion: Resultatet visade att lungemboli är svårdiagnosticerat, akut och potentiellt dödligt samt att patienternas situation måste förstås utifrån denna osäkerhet. Behovet är därför stort att förbättra omhändertagandet då varje patient är unik och upplevelsen av att drabbas av lungemboli kan se väldigt olika ut. Background: A large number of people suffer from venous thromboembolism each year in Sweden and about a quarter of them suffer from. Its symptoms are usually atypical, making the condition difficult to diagnose. However, most patients that are admitted to hospital and receive treatment will survive. A lot has been written about pulmonary embolism in relation to risk factors, diagnosis and treatment, but the experience of being affected is not well studied, nor is the influence of pulmonary embolism on patient's quality of life. The aim of this study was to examine how patients with pulmonary embolism experience their illness and how it impacts on their daily lives. Method: The selected design in this study was qualitative and the data was analyzed with a qualitative content analysis. Interviews were conducted with 15 patients whom were strategically chosen to get such varied results as possible. Results: The analysis revealed the following categories: life stops and changes, worry and anxiety, lack of communication. These consist of ten subcategories: suffer of illness, a second chance, quality of life, death anxiety, psychological stress, fear due to uncertainty, not to be seen as a human being, searching for information, imperfect information and personal treatment. Conclusion: The results showed that pulmonary embolism is difficult to diagnose, acute and potentially fatal, and that the patients' situation must be understood from this uncertainty. The need is therefore great to improve our disposal when every patient is unique, and then the experience of being affected by pulmonary embolism may look very different.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)