Female CFOs and earnings management - a quantitative study of women's impact on earnings management

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Kvinnliga CFOs och earnings management - en kvantitativ studie av kvinnliga CFOspåverkan på earnings management.Bakgrund och problem: Earnings management är ett fenomen som kan leda till förödandekonsekvenser. En faktor som visat sig leda till mindre earnings management är kvinnor påledande positioner. Det råder dock brist på forskning av detta samband på den svenskamarknaden, varför det anses motiverat att studera kvinnors effekt på earnings managementsamt även kvinnors användande av earnings management med fokus på kvinnliga CFOs på densvenska marknaden.Syfte: Studiens syfte är att undersöka om ett negativt samband mellan kvinnliga CFOs ochearnings management kan påvisas bland börsnoterade bolag på den svenska marknaden.Vidareämnar studien till att undersöka om kvinnliga CFOs till större del tenderar att använda sig avinkomstminskande periodiseringar jämfört med manliga CFOs.Avgränsningar: Studien fokuserar på earnings management genom periodiseringar ochbeaktar inte andra typer av earnings management. Fokus ligger på svenska noterade företagmed tillgänglig data i Boardex och har avgränsats till undersökningsperioden 2013-2017.Metod: I studien används en kvantitativ metod där 100 företag studerats under enfemårsperiod. För att skatta förekomsten av earnings management används Jones modifierademodell. Studiens syfte har besvarats genom att utföra hypotesprövning genom regressioner.Resultat och slutsatser: Studien har kunnat påvisa ett negativt signifikant samband mellankvinnliga CFOs och earnings management, vilket påvisar att kvinnliga CFOs leder till mindreearnings management. Studien kan däremot inte påvisa att kvinnliga CFOs earningsmanagement till större del sker genom inkomstminskande periodiseringar då signifikantaresultat avseende detta inte nås.Förslag till fortsatt forskning: Vidare studier avseende kvinnliga CFOs ochinkomstminskande periodiseringar anses vara motiverat då denna studie inte uppnåttsignifikanta resultat för detta samband. Vidare anses det motiverat att utföra en fördjupad studiedär ytterligare faktorer som kan ha påverkan på förekomsten av earnings managementinkluderas såsom exempelvis CFOns ålder, tid på företaget samt företagets bonussystem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)