Läraren -den pedagogiska ledaren

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning:

Syftet med detta examensarbete äe att försöka ta reda på vad lärare har för uppfattning angående ledarrollen i sitt yrke, vad de anser vara ett gott pedagogiskt ledarskap och hur olika ledarstilar kan påverka gruppen och den mentala klassrumsmiljön.

Arbetet består av litterarturstudie och empirisk studie. Den empiriska studien består av sex intervjuer med lärare och litteraturstudien presenterar det pedagogiska ledarskapet och ledarskap mer generellt.

I diskussionen jämförs svaren från de intervjuade lärarna med arbetets syfte och litteraturstudien.

Resultatet visar att ledarskap innebär att vara tydlig, det ska inte finnas något tvivel om vem som är ledrare. Man ska vara en auktoritet utan att vara auktoritär. För en god pedagogisk ledare är den sociala miljön i klassrummet viktig, eleverna måste känna sig trygga för att ha förutsättningar att lära. Läraren måste kunna anpassa sig efter grupp och situation eftersom elevgruppen och därmed den mentala klassrumsmiljön påverkas av ledarstilen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)