Att vända skutan: Föräldrarnas inflytande på individens resa från en negativ till en positiv kroppsuppfattning

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Marie-helene Törnblom; [2019-07-26]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie undersökte hur unga vuxna, som utvecklats från att ha en negativ kroppsuppfattning i tidiga tonåren till att ha en positiv kroppsuppfattning i unga vuxenåren, beskrev föräldrarnas inflytande på deras utveckling. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 31 respondenter i åldrarna 26 till 27 år. Den tematiska analysen genererade sju teman som beskrev föräldrars inflytande, exempelvis ”Frånvaro av fokus på kroppens utseende”, ”Uppmuntrande till acceptans och uppskattning inför den egna personen”, ”Uppmuntrande av funktions- och hälsoperspektiv på kroppen” och ”Balans mellan positiva utseendekommentarer och kommentarer riktade mot egenskaper”. Resultatet kan tänkas vara användbart i utvecklingen av föräldrainterventioner, exempelvis inom mödra- och barnhälsovården och elevhälsan, med syfte att förhindra eller förändra barnets utveckling av en negativ kroppsuppfattning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)