Business Intelligence & Analytics som stöd i strategiska beslutsprocesser

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och Problem: Digitaliseringen bidrar till ekonomistyrningen genom nya möjligheter att samla in och använda data. Beslutsfattande är en viktig del av ekonomistyrningen och är ett område där nya digitala teknologier som Business Intelligence & Analytics (BI&A) skapar förutsättningar att fatta bättre strategiska beslut. Inom detta område efterfrågas mer forskning kring hur BI&A kan stödja strategiskt beslutsfattande. Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur BI&A kan stödja strategiskt beslutsfattande. Detta uppnås genom att beskriva hur BI&A används i strategiska beslutsprocesser och hur BI&A påverkar dessa. Forskningsfrågor: Hur används BI&A för att stödja strategiska beslutsprocesser? Hur påverkar BI&A strategiska beslutsprocesser? Avgränsningar: Studien avgränsas till att studera strategiska beslutsprocesser i komplexa beslutssamanhang. Studien utgår från ett användarperspektiv och avgränsar sig till beskrivningar från respondenter som arbetar med BI&A i sina respektive organisationer. Metod: Metoden som valdes för att besvara studiens frågeställningar var en kvalitativ metod med ett explorativt angreppssätt. Datainsamlingen bestod av sex stycken semistrukturerade intervjuer med olika respondenter verksamma i olika bolag där alla hade erfarenhet och kunskap kring BI&A. Resultat och slutsatser: BI&A används i strategiska beslutsprocesser för att samla in, strukturera och visualisera stora mängder data i syfte att fatta bättre strategiska beslut. BI&A påverkar strategiska beslutsprocesser genom att göra dem mer tidseffektiva, agila och decentraliserade. Förslag till fortsatt forskning: Utforska möjligheter och utmaningar för organisationer att bli mer datadrivna samt hur IoT kan användas för strategiskt beslutsfattande genom att skapa riktade kunderbjudanden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)