Business Intelligence & Analytics som stöd i strategiska beslutsprocesser

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och Problem: Digitaliseringen bidrar till ekonomistyrningen genom nyamöjligheter att samla in och använda data. Beslutsfattande är en viktig del avekonomistyrningen och är ett område där nya digitala teknologier som Business Intelligence &Analytics (BI&A) skapar förutsättningar att fatta bättre strategiska beslut. Inom detta områdeefterfrågas mer forskning kring hur BI&A kan stödja strategiskt beslutsfattande.Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur BI&A kan stödja strategisktbeslutsfattande. Detta uppnås genom att beskriva hur BI&A används i strategiskabeslutsprocesser och hur BI&A påverkar dessa.Forskningsfrågor: Hur används BI&A för att stödja strategiska beslutsprocesser? Hurpåverkar BI&A strategiska beslutsprocesser?Avgränsningar: Studien avgränsas till att studera strategiska beslutsprocesser i komplexabeslutssamanhang. Studien utgår från ett användarperspektiv och avgränsar sig tillbeskrivningar från respondenter som arbetar med BI&A i sina respektive organisationer.Metod: Metoden som valdes för att besvara studiens frågeställningar var en kvalitativ metodmed ett explorativt angreppssätt. Datainsamlingen bestod av sex stycken semistruktureradeintervjuer med olika respondenter verksamma i olika bolag där alla hade erfarenhet ochkunskap kring BI&A.Resultat och slutsatser: BI&A används i strategiska beslutsprocesser för att samla in,strukturera och visualisera stora mängder data i syfte att fatta bättre strategiska beslut. BI&Apåverkar strategiska beslutsprocesser genom att göra dem mer tidseffektiva, agila ochdecentraliserade.Förslag till fortsatt forskning: Utforska möjligheter och utmaningar för organisationer att blimer datadrivna samt hur IoT kan användas för strategiskt beslutsfattande genom att skapariktade kunderbjudanden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)