Offentliga upphandlares svårigheter och strategier i olika marknadssituationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte:Vårt syfte är att öka förståelsen kring marknadens komplexitet samt generera kunskap kring hur upphandlare agerar i olika marknadssituationer och varför. Vår ambition är även att identifiera lösningar på komplexa marknadssituationer samt ta del av de strategier som upphandlare använder för att genomföra en bra upphandling.Teori:Den empiriska datan har vi analyserat med hjälp av tidigare forskning som ligger nära vårt forskningsområde, där tanken är att få ytterligare kunskap kring området. Vi har även använt oss av begreppet rationalitet och Simon Herberts beslutsteori kring administrative -och economic. Slutligen har vi analyserat den empiriska datan med olika strategiska teorier.Metod:Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Vi har i vår studie intervjuat 8 personer. Metoden vi valt att använda oss av är semistrukturerade intervjuer där vi intervjuat en person i taget. Varje intervju har tagit cirka 45 minuter.Resultat:Utifrån vår studie har vi identifierat olika problem som upphandlare bemöter i sin vardag samt lyckats påvisa vilka faktorer som skapar komplexa marknadssituationer. Genom denna studie har vi även fått ökad kunskap kring upphandlares handlingsutrymme och lyckats urskilja olika strategier som upphandlare använder sig av som lösningar i olika marknadssituationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)