“Hon kan inte hantera att man säger åt henne.. den där fasen..” : En studie om hur genus konstrueras i förskolan genom förskollärares bemötande av barns sätt att uttrycka känslor

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att studera vilka känslor barn ger uttryck för i förskolan och hur förskollärare konstruerar genus utifrån deras bemötande av barns sätt att uttrycka känslor. Den teoretiska utgångspunkten för studien har varit det socialkonstruktionistiska perspektivet och observation har använts som datainsamlingsmetod. Observationerna genomfördes under tre förmiddagar på en avdelning vid en förskola som bestod av två förskollärare, en barnskötare och 16 barn i åldrarna två till fem år. Resultatet visar att det finns likheter men framförallt skillnader i hur förskollärare konstruerar genus. Flickors och pojkars sätt att uttrycka känslor bemöts olika samt att flickor och pojkar erbjuds olika möjligheter till att visa och prata om känslor. Resultatet visar vidare att språket har en central roll i konstruktionen av genus, framförallt i hur förskollärarnas föreställningar om kön förmedlas till barnen om hur en flicka och pojke bör vara.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)