Sjuksköterskors upplevelse av att bedriva omvårdnad för flyktingar inom hälso- och sjukvård : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Cirka 65,3 miljoner människor är på flykt i världen, vilken är den största siffran någonsin. Flyktingar har generellt sämre hälsa än resten av befolkningen i ett land, vilket ställer höga krav på hälso- och sjukvården. Flyktingarna kommer med många svårigheter till landets hälso-& sjukvård, såsom kommunikationssvårigheter, ett större omvårdnadsbehov och kulturella skillnader. Det är därför viktigt att sjuksköterskor är kulturellt kompetenta och har kunskap om hur det är att bedriva omvårdnad för flyktingar. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att bedriva omvårdnad för flyktingar inom hälso- och sjukvård. Metod: En litteraturstudie som baserades på 13 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats har genomförts. Analysen av data gjordes med stöd av Graneheim och Lundmans beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier och sammanlagt sju underkategorier. Sjuksköterskorna upplevde flera hinder för en god omvårdnad i mötet med flyktingar. Dessa hinder var att systemet försvårade, det var en bristande kommunikation mellan sjuksköterska och flyktingar och det upplevdes vara flera problem vid användning av tolkar. Vid möten med patienter från andra kulturer upplevde sjuksköterskorna att det fanns flera skillnader mellan olika kulturer samt att flyktingar från en annan kultur kunde uppvisa något som såg som ett annorlunda beteende. Sjuksköterskorna upplevde att arbetet med flyktingar var utmanande och påverkade dem känslomässigt samt att arbetet ställde höga krav på sjuksköterskorna. Slutsats: Sjuksköterskor och hälso- och sjukvården i helhet står inför nya utmaningar, eftersom flyktingströmmen fortsätter. För att kunna möta dessa utmaningar krävs goda kunskaper om andra kulturer, och att vårdpersonalen kan anpassa sig efter patientens behov. Vidare forskning inom området behöver göras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)