Gravida kvinnors upplevelse av viktkontroller på mödrahälsovården : En netnografisk studie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Övervikt och undervikt hos gravida kvinnor är kopplat till ökade risker hos mamma och barn. Mödrahälsovården erbjuder gravida kvinnor stöd för att öka deras möjligheter till en begränsad viktuppgång eller motivation för en sund viktuppgång under graviditeten. Kunskaper om vad som kan hända kvinnan och barnet vid en ohälsosam livsstil, t.ex. vid viktproblematik, finns hos barnmorskor men att prata om dessa problem är känsligt. Därför kan det vara av betydelse att ta del av hur gravida kvinnor med olika typer av viktproblematik upplever viktkontrollerna på MHV. Syfte: Syftet med studien var att belysa gravida kvinnors upplevelse av viktkontroller och samtal om vikt på mödrahälsovården. Metod: En netnografisk metod har använts. Författarna har verkat som observatörer och genomfört en dold studie på nio diskussionstrådar på internet där gravida kvinnor delar sina erfarenheter med varandra. Datan analyserades med Kozinets metod för netnografi och kvalitativ analys. Resultat: Många av kvinnorna tar illa upp när barnmorskan talar om deras vikt och upplever att barnmorskan “tjatar” och föreläser på ett nedlåtande sätt. En del kvinnor förstår varför det är viktigt att barnmorskan pratar om vikt och förstår riskerna med för högt respektive för lågt BMI. Många kvinnor tycks däremot inte förstå riskerna och blir istället kränkta av att barnmorskan pratar om vikten vid varje träff. En del kvinnor skriver att de p.g.a. barnmorskans sätt att prata om viktkontrollerna har fått återfall i sina ätstörningsbeteenden. Slutsats: De gravida kvinnorna i studien upplever att mycket fokus läggs på samtal och kontroller kring vikt samt viktuppgång. De upplever barnmorskan som upprepande och föreläsande i syfte att ge dem dåligt samvete. Att utbilda fler barnmorskor i MI och se till att det finns tillräckligt med tid för att använda sig av denna metod är av betydelse för att barnmorskan på bästa sätt kunna möta kvinnornas behov av stöd och information.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)