Erfarenheter av bedside-överrapportering : En allmän litteraturöversikt av sjuksköterskornas erfarenheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Bedside-överrapportering är avsedd för att möjliggöra patienternas delaktighet och vara ett personcentrerat tillvägagångssätt där patienternas expertinformation tillvaratas. I tidigare forskning beskriver sjuksköterskorna patienterna som en oanvänd resurs i överrapporteringar (icke bedside). Dessutom erfar sjuksköterskorna tidsbrist och att rapporter var ofullständiga. Patienterna uppskattade i sin tur bedside-överrapportering eftersom de upplever en större kontroll och delaktighet. Dock erfars en utmaning kring känslig information och konfidentialitetsfrågor. Problem: Sjuksköterskorna har en central roll i att möjliggöra patienternas delaktighet och deras erfarenheter anses kunna bidra till en bättre förståelse för utmaningar och möjligheter i bedside-överrapportering. Syfte: Att skapa en kartläggning av sjuksköterskornas erfarenheter av bedside-överrapportering. Metod: Allmän litteraturöversikt för att skapa en översiktlig bild grundad i en analys av 10 artiklar. Resultat: Sjuksköterskorna erfor att patienterna blev mer delaktiga vid bedside-överrapportering och att personcentrerad vård främjades eftersom patienterna hamnade i fokus. Sjuksköterskorna beskrev även utmaningar i bedside-överrapporteringar i huruvida konfidentilitet och integritet röjdes samt avbrott och tidsbrist. Trots detta sågs även förbättringar som att överrapporteringarna erfors bli mer korrekt och komplett och kommunikationen ansågs förbättrad. Utöver detta upplevde sjuksköterskorna sig mer nöjda. Slutsats: Sjuksköterskorna uttryckte en förbättring i patientdelaktighet, personcentrering, kommunikation och rapportering. Dock fanns hinder i patientdelaktighet och problem gällande tidsaspekten och konfidentialitetsfrågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)