Högläsning på högstadiet: elever och lärare om högläsning av skönlitteratur

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att undersöka högläsning i dagens svenska skola. Som teoretiskt ramverk används Judith Langers litterära föreställningsvärldar och Lev Vygotskys zone of proximal development. Genom intervjuer med fyra lärare undersöks första syftet. Därefter genomförs en elektronisk enkätundersökning, vilken besvaras av 100 högstadieelever på tre olika skolor. Resultatet från intervjuerna visar att lärarna använder högläsning på varierande sätt och att samtliga lärare är rörande överens om vikten av att högläsa. Resultatet från enkätundersökningen visar att majoriteten av eleverna har en positiv inställning till högläsning samt att killarna ställer sig mer positiva till högläsning än vad tjejerna gör. I examensarbetets avslutande diskussion förs ett resonemang kring de slutsatser jag kommit fram till samt mina metodval.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)