Gymnasieungdomars upplevelse av stress och flow i aktivitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

Sammanfattning: Bakgrund: Ungdomar upplever ökade psykiska besvär och stressrelaterade symtom. En orsak till denna stress kan vara aktivitetsobalans i form av för många aktiviteter samt stress från skolan. All stress behöver inte vara negativ utan den positiva stressen kan ge individen motivation till att utföra önskad aktivitet. Det finns många positiva aspekter med att uppleva flow dock finns det även negativa konsekvenser av flow. Syfte: Syftet med vår studie var att undersöka gymnasieungdomars upplevelse av stress och flow i aktivitet. Metod: En tvärsnittsstudie samt kvalitativ ansats användes. Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerad intervju med tio stycken ungdomar i södra Skåne. Urvalskriterierna var att de skulle gå ett studieinriktat program samt vara över 18 år. Målinriktad sampling användes. Pilotstudie genomfördes på intervjufrågorna. Kvalitativ innehållsanalys användes. Analysen sammanfattades i fem kategorier samt en underkategori. Resultat: Stressen upplevdes i samband med aktivitet i framförallt skolan och fritidsaktiviteter. Deltagarna hanterade stressen genom strategier, omorganisering av aktivitetsmönster och planering. Vissa klarade dock inte av att hantera stress. Flow- upplevelsen gav glädje, energi och självförtroende. Faktorer som påverkade flowet var den sociala omgivningen och hur lustfylld aktiviteten ansågs vara. Detta kunde även påverka skillnad i upplevelsen av flow. Det fanns en upplevd relation mellan flow och stress där dessa två begrepp påverkade varandra. Diskussion: Det fanns en brist på fördelning av aktiviteter som kan leda till aktivitetsobalans. Deltagarnas sätt att hantera sin stress kan kopplas till spela död- programmet och kamp och flykt. Flow-upplevelsen gav både positiva och negativa konsekvenser. Slutsats: Meningsfulla aktiviteter bidrar till flow och minskad stress, vilket förbättrar hälsan. Arbetsterapeuter kan arbeta med meningsfulla aktiviteter med personer för att få en så optimal hälsa som möjligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)