Betydelser av att utvärdera scenkonst : En fallstudie av utvärderingens praktik inom ett offentligt finansierat scenkonstprojekt

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSM

Sammanfattning: Denna fallstudie undersöker utvärderingens praktik inom ett offentligt finansierat scenkonstprojekt. Med en hermeneutisk ingång och abduktiv ansats studeras olika betydelser av begreppet utvärdering inom ramen för det system, som på initiativ av Dramaten&, möjliggjorde scenkonstprojektet Nationalismens Apostlar 2014. Analysen grundar sig på intervjuer och textmaterial. Den teoretiska utgångspunkten är tvärvetenskaplig med betoning på utvärderingsmetodik, kulturpolitisk forskning och Arts Management. Uppsatsens huvudargument är att ett scenkonstverk som Nationalismens Apostlar bäst förstås som ett organisatoriskt resultat av flera aktörer i samverkan. Kommunikationen mellan dessa aktörer blir avgörande för att senare kunna bedöma betydelsen och värdet av det enskilda scenkonstverket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)