Hyrkläder - yay eller nay? : En kvantitativ studie om sociodemografiska faktorer, attityd till hållbarhet och vilja att hyra kläder

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Modeindustrin är en stor miljöbov som genererar utsläpp från fabriker, långa transporter och från en påtaglig överkonsumtion. I ett modesamhälle med trender i fokus kommer behovet av nyproducerade plagg alltid att finnas kvar. Men cirkulära affärsstrategier, såsom olika typer av delningsekonomier, kommer att spela en avgörande roll för modebranschens framtidaöverlevnad. Om ett plagg används under tre gånger så lång tid som de används idag kan det minska plaggets klimatavtryck med hela 65%, vilket påvisar vikten av cirkulära strategier, där konceptet hyrkläder är en av dessa. Denna studie syftar att kartlägga vilka sociodemografiska faktorer som påverkarkonsumenters hållbara attityd samt viljan att hyra kläder. Vidare undersöks sambandet mellankonsumenters hållbara attityd samt dennes vilja att hyra kläder och ingå i delningsekonomi. Detta för att komma närmare lösningen på problemet om vem den potentiella hyrkunden är och bana väg för företags anpassning av hyrkonceptet. För att besvara frågeställningarna har data samlats in via en kvantitativ online-enkät där en sluten grupp på Facebook fått besvarafrågor kring deras sociodemografiska status, attityd till miljö och hållbarhet samt frågor om benägenheten att hyra. Svaren har sedan sammanställts och ligger till grund förhypotesprövningar som genomförs. Resultatet av studien påvisar inga samband mellan sociodemografiska faktorer gällande varken hållbar attityd eller viljan att hyra kläder med undantag för svag korrelation mellangeografisk plats och viljan att hyra kläder. Däremot visas ett samband mellan konsumenters hållbar attityd och deras vilja att hyra. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)