Kompetenser i bråk : En läromedelsanalys i matematik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

Sammanfattning: Denna studie är en litteraturanalys av två stycken läromedel med kapitel om matematikområdet bråk i fokus. Studien tittar i vilken utsträckning matematiska kompetenser ges möjlighet att utveckla vid arbete i matematikboken. Analysen omfattar alla uppgifter inom kapitlen som handlar om bråk. Genom en replikering genomför vi denna analys som vi sedan sammanställer och problematiserar resultatet i vår resultatdiskussion. Vi kategoriserar in de olika kompetenserna och problematisera hur de framställs och varför det ser ut som det gör i dessa två matematikböcker. Vi tittar på hur lärarens roll spelar in när det kommer till att träna förmågor med hjälp av matematikböcker och visar på att det kan finnas fler än en kompetens i varje förmåga i Lgr 11 (Skolverket, 2011).    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)