Sex and the City : En kvalitativ studie om serien och karaktärerna

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

Författare: Ninella Adrovic; [2011]

Nyckelord: Sex and the City; feminism; stereotyper; såpopera;

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att undersöka hur de kvinnliga huvudkaraktärerna i den amerikanska dramaserien Sex and the City framställs. En analys har gjorts på sex avsnitt av serien. Analysmaterialet studerades utifrån ett feministiskt samt stereotypiskt perspektiv. En av utgångspunkterna har varit antagandet om att karaktärerna är olika.

Undersökningen syftar också till att analysera serien och se om den är en traditionell eller en modern såpopera.

Studien grundar sig på en innehållsanalys. Resultatet kommer att delvis vara generellt för hela serien, eftersom karaktärerna följer med alla säsonger men utvecklas under seriens gång.

Resultatet av undersökningen stärker antagandet av att karaktärerna är olika. Kvinnorna representerar stereotyper av olika slag. Resultatet visar även att kvinnorna också har mycket gemensamt. Serien kan varken placeras i den traditionella såpoperan eller i den postmoderna såpoperan. Sex and the city är en serie som har element från båda subgenrerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)