NÄRHET ELLER DISTANS. En undersökning av personliga pronomen och läsartilltal i en svensk översättning av en tysk webbplats med turistinformation

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Författare: Jenny Nävås; [2015-10-21]

Nyckelord: tyska; Översättning; skopos; tilltal; marknadsföring;

Sammanfattning: Denna uppsats har till syfte att ta reda på hur läsartilltal och användningen av person-liga pronomen påverkar närhet och distans mellan avsändare och mottagare vid svensk översättning av tyska marknadsförande texter med tanke på textens funktion och över-sättningens skopos. Som material i undersökningen används den tyska och den svenska versionen av en webbsida med information om turistmål i Tyskland. Utifrån Katharina Reiss teori och kategoriseringar av texttyp och funktion tillhör webbplatsen kategorin texter med operativ funktion, det vill säga att funktionen är att övertyga eller påverka läsaren att handla efter ett visst mönster. Översättningens skopos, som också har med textens funktion att göra, är att övertyga svenska läsare att besöka Tyskland som resmål. Användningen av tilltal och personliga pronomen är ett användbart verk-tyg för att uppfylla textens skopos och funktion.Resultatet av analysen visar att läsartilltalet i källtexten till största del utgörs av pronomenet Sie som signalerar respekt och distans. Översättaren har i de allra flesta fall valt en översättning med pronomenet du som tilltalsform i deklarativa satser och frågesatser och andra personens imperativform utan subjekt när Sie förekommer i im-perativsatser i källtexten. Dessutom visar analysen att översättaren lagt till pronomen och läsartilltal i måltexten där sådana saknas i källtexten. Merparten av tilläggen ut-görs av det generella pronomenet man som bidrar till att göra texten mer personlig och som genom den inkluderande funktionen av man får effekten att läsaren inbjuds att bli en del av sammanhanget. Att använda man är ett sätt att undvika passivkon-struktioner som inte passar konventionen för marknadsförande texter.Slutsatsen som dras är att översättarens val till stor del hör samman med de text-sortskonventioner för marknadsförande texter som finns i målspråket. Tillägg av pro-nomen och läsartilltal bidrar till en ökad närhet mellan avsändare och mottagare i måltexten vilket tjänar översättningens skopos och textens operativa funktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)