Alheimers sjukdom och förändrade nivåer av folat, vitamin B12 och homocystein

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Sammanfattning: Bakgrund: Alzheimers sjukdom (AD) utgör vanligaste formen av demenssjukdomar i Sverige. Alzheimers sjukdom klassas som en neurodegenerativ sjukdom och karaktäriseras av proteininlagringar samt av hjärnatrofi. Ungefär 150 000 personer i Sverige lever idag med demenssjukdomar, varav 90 000 lider av AD och varje år insjuknar ytterligare 20 000 i demens. Vitamin B12 och folat anses utgöra en viktig del med avseende på hjärnans kognitiva funktioner. Låga nivåer av vitamin B12 och/eller folatbrist medför en höjning av Homocystein (Hcy) i blodet. Syfte: Syftet med examensarbetet var att undersöka det eventuella sambandet mellan nivåerna av vitamin B12, folat respektive Hcy och risken för att drabbas av Alzheimers sjukdom. Utifrån syftet ställdes 2 frågeställningar upp. Frågeställning 1: Finns det en risk att utveckla AD vid förändrade nivåer av folat, vitamin B12 och Hcy. Frågeställning 2: Finns det ett samband mellan förändrade nivåer av folat, vitamin B12 och Hcy vid diagnosticerad AD. Metod: Detta arbete är en litteraturstudie baserat på 7 vetenskapliga artiklar. Resultat: Samtliga fem studier utifrån frågeställning 2 visade att AD-patienter hade höga nivåer av Hcy än kontrollpatienterna. Två av dessa studier visade även att AD-patienterna hade lägre nivåer av både vitamin B12 och folat än kontrollindividerna. Två ytterligare studier av de fem samtliga visade också lägre nivåer av folat än kontrollgruppen.  Totalt 4 av 5 studier visade lägre nivåer av folat. Utifrån frågeställning 1 visade studie 1 att det var enbart de låga nivåerna av folat från baslinjen som förespråkade till insjuknande i AD. Studie 2 indikerade att individer med låga nivåer av vitamin B12 och folat har 2 gånger högre risk för att insjukna i AD. Slutsats: Det är fortfarande oklart idag huruvida nivåerna av vitamin B12, folat och Hcy påverkar riskerna för att utveckla AD. Studierna visar att det finns ett samband mellan markörerna kopplat till AD. Det krävs mer forskning för att fastställa det eventuella sambandet mellan vitamin B12, folat och Hcy. Fler patienter måste undersökas och flera studier bör utföras för att kunna fastställa associationerna av dessa ämnen med AD. Studierna visar att det finns ett samband mellan markörerna kopplat till AD. Fler studier som tar hänsyn till inklusionskriterierna med avseende på nutritionsstatus bör göras.  Detta eftersom lågt BMI (Body Mass Index) kan vara av betydelse för uppkomsten samt riskerna för att insjukna i AD.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)