Barns perspektiv på regler och inflytande i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

Sammanfattning: Syftet med studien är att få barns perspektiv på reglerna och inflytande i förskolan. Med utgångspunkt från en tidigare observation under ett mellanmål, där barnen på olika sätt förhöll sig till reglerna som finns under ett mellanmål. Den observationen, som ligger som grund till föreliggande studie, var att tolka barns förhållningssätt, så som en vidare studie på den observationen, så är det barns perspektiv som ligger i fokus. Föreliggande studie är genomförd med en kvalitativ metod där barns perspektiv har samlats in med hjälp av en deltagande observation och två gruppintervjuer, en grupp med tre barn och en grupp med två barn. Gruppintervjuerna var semistrukturerade, där frågeställningarna var, hur de ser på inflytande, relationerna och reglerna som finns i en förskola. Empirin har samlats in med hjälp av inspelning under intervjuerna som sedan transkriberats. Empirin har sedan reducerats med en försiktighet så att det är relevant för studien. I analysen så har det de delat med sig av kopplats till ett barndomssociologiskt perspektiv där makten, relationerna och inflytandet har varit i fokus, då ur ett barns perspektiv. Där framkom det att barn både följer, vill ändra, visar motstånd och är nöjda med de regler som finns i förskolan. Vidare så diskuteras empirin med utgångspunkt från den tidigare forskningen då mest i ett fokus på reglerna utifrån ett fostransperspektiv, men också barnsyn och metoderna diskuteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)