Unga Vuxnas bostadssituation i Stockholm : En utredning av åtgärder för att underlätta inträdet på den ägda bostadsmarknaden

Detta är en Master-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Bostadsmarknaden i Stockholm har de senaste åren präglats av hög efterfrågan där trycket på bostäder lett till stigande bostadspriser. Flertalet restriktioner har införts för att stabilisera kredit- och bostadsmarknaden samt dämpa prisutvecklingen. Kraven på bolånetagare har somföljd av statens och bankernas restriktioner blivit högre och en grupp som drabbats hårt av detta är unga vuxna. Studien syftar till att undersöka möjligheterna för unga vuxna att etablerasig på den svenska ägda bostadsmarknaden och hur den kan komma att förändras med hjälpav olika stödprogram. Forskningsfrågorna behandlar vilka barriärer unga vuxna står inför vid ett bostadsköp samt vilka effekter ett stödprogram liknande de införda i Australien och Storbritannien skulle få i svensk kontext. Studiens metod består av en kombination av en kvantitativ och en kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden utgörs av komparativa fallstudier mellan länderna. Fallstudierna bestå rav ekonomiska kalkyler för att illustrera bedömningen vid utgivning av bostadslån i två geografiska områden inom Stockholms län. Fallstudierna följs upp av en kvalitativ metod i form av tolv semistrukturerade intervjuer. Respondenterna representerar olika sektorer isamhället som alla besitter kunskap inom forskningsområdet. Resultaten pekar på atteffekterna av ett införande av de studerade stödprogrammen skulle variera beroende på det geografiska området. Till viss del skulle ett stödprogram kunna minska barriären för unga vuxna att äga sitt boende. Studien presenterar också ett antal bakomliggande faktorer till de svårigheter som finns för unga vuxna vid finansiering av en bostad. Studien analyserar dessutom vilka åtgärder som krävs för att den ägda bostadsmarknaden i Stockholm ska blir mer lättillgänglig för unga vuxna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)