Erfarenheter av patientundervisning vid diabetes mellitus typ 2 – ett sjuksköterske- och patientperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Av världens befolkning är det 347 miljoner människor som har sjukdomen diabetes mellitus, där 90 % representerar diabetes mellitus typ 2. Vården vid diabetes mellitus typ 2 sköts nästan uteslutande av patienten själv, vilket ger patienten en stort egenansvar för sin hälsa. Kunskap är en central del i patientens egenansvar som kan fås genom patientundervisning. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors och patienters erfarenheter av patientundervisning vid diabetes mellitus typ 2. Studien genomfördes som en systematisk litteratustude där tio vetenskapliga studier analyserades. Resultet beskrivs i tre kategorier utifrån ett sjuksköterske- och patientperspektiv med fokus på kunskap, motivation och självständighet samt undervisning och kommunikation. Både sjuksköterskor och patienter hade erfarenheter som talade för flertalet svårigheter i patientundervisning samt att det finns ett behov av utveckling av diabetesundervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)