Kan konsulter ersätta egen personal? : - Sett ur en personalekonomisk synvinkel

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Författare: Jenna Niemi; Sofie Lindskog; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Titel: Kan konsulter ersätta egen personal? – Sett ur en personalekonomisk synvinkel.

Datum: 2013-05-29

Lärosäte: Mälardalens högskola, Västerås

Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp

Författare: Sofie Lindskog Jenna Niemi

Handledare: Ulla Pettersson

Examinator: Cecilia Erixon

Nyckelord: Personalekonomi, bemanningsföretag

Problemformulering: Är rekrytering en viktig faktor för företagen i valet mellan att anställa egen personal eller hyra in konsulter? Påverkar den tredje parten relationen mellan företag och konsult när företagen hyr in personal från bemanningsföretag? Vad föredrar företagen, anställa egen personal eller hyra in konsulter?

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka företagets syn på anställning av egen personal i stället för att hyra in konsulter till företagets ekonomiavdelning.

Metod: För att uppnå syftet med denna studie så använde vi oss av en kvalitativ metod för att få en djupare förståelse av ämnet. Vi inhämtade vårt material till referensramen från litteratur, vetenskapliga artiklar och elektroniska källor. Material till empirin har hämtats från intervjuer med fyra olika företag.

Slutsats: Valet mellan att anställa egen personal eller hyra in konsulter är väldigt individuellt. Oftast beror det på vilken ekonomisk situation företaget befinner sig i och hur marknadsstrategiska de är när det gäller rekrytering. Dock ser företagen lojalitet och trygghet som en viktigare del i anställningen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)