Att möta personer med substansberoende : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelse

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning:

Bakgrund: Sjuksköterskor möter personer med substansberoende inom alla vårdformer. Detta är en stigmatiserad patientgrupp som inte alltid upplever att de får vård på lika villkor som andra. En negativ inställning till denna patientgrupp är inte i enlighet med sjuksköterskans etiska kod och utgör ett hinder för god omvårdnad.

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att i sin professionella roll möta personer med substansberoende.

Metod: En systematisk litteraturstudie av 10 studier med kvalitativ ansats. Sökningen genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl samt PsycINFO. De kvalitetsgranskades och sammanställdes med inspiration av en modell för syntesprocess.

Resultat: Fyra huvudteman framkom: a) misstro och negativ inställning till personer med substansberoende, b) kunskapsbrist och organisatoriska brister, c) hinder för god omvårdnad samt d) sympati och vilja att upprätta en god relation.

Konklusion: Litteraturstudien visar att sjuksköterskor upplever flera brister och hinder inom omvårdnaden av personer med substansberoende. Det bidrar till att vård inte kan utföras i enlighet med etiska riktlinjer. Det finns behov av mer utbildning, kunskap och stöd i sjuksköterskornas yrkesroll samt vidare forskning för att kunna hitta förbättringsåtgärder som stödjer sjuksköterskan och kan förbättra vården för personer med substansberoende.

Nyckelord: substansberoende, sjuköterskor, upplevelse, attityder, stigmatisering

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)