Stamning och åldrandeatt leva med stamning ur ett livslångt perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

Sammanfattning: Med hjälp av kvalitativa intervjuer med äldre personer undersöktes hur stamning förändras ur ett livslångt perspektiv. Relativt få studier har utförts inom området tidigare. Syftet är därför att få ökade kunskaper och en bättre förståelse för hur stamning påverkat det sociala livet, yrkeslivet och om den eventuellt har förändrats med åren. Tio personer mellan 59 och 71 år, som stammat upp i vuxen ålder eller fortfarande stammar, deltog i studien. Materialet bearbetades och analyserades med hjälp av tematisk analys. Resultatet visar att stamningen har haft stor påverkan för flera av deltagarna genom åren, både socialt och vid val av utbildning, yrkesliv och karriär. Flera deltagare har genom åren provat olika behandlingar för stamning, med varierande resultat. Det finns intresse för att få effektiv logopedbehandling idag. För majoriteten av deltagarna har stamningen förändrats och förbättrats med åren. En minskning av den subjektivt upplevda problematiken kan urskiljas och deltagarna upplever idag mindre påverkan från stamningen i vardagslivet. Flera upplever dock fortfarande att stamningen har viss betydelse i deras liv. Heterogeniteten av deltagarnas tankar och erfarenheter är stor, vilket stämmer väl överens med stamningsproblematiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)