Kvinnor och makt: En kritisk diskursanalys och semiotisk analys av genusrepresentation i Veckans Affärer

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Syftet med forskningsstudien har varit att undersöka hur kvinnor och män representeras i branschtidningen Veckans Affärer och om det går att se några konkreta skillnader och i så fall vilka dessa är. Studiens fokus har tagit avstamp i hur representation av de båda könen skett över tid mellan 2011 till år 2017. Den frågeställning som varit målet att besvara är följande: Hur porträtteras kvinnor och män i branschtidningen Veckans Affärer mellan åren 2011 och 2017? Finns det skillnader och/eller likheter i hur kvinnor och män porträtteras på omslag för Veckans Affärer över tid?. Representationsteori tillsammans med diskursanalys utgör grunden för den visuella analys som studien baseras på tillsammans med genusrelaterad forskning inom media och semiotik. Det har varit de elementen som utgjort analysen av de 34 tidningsomslag som visar på att män och kvinnor över tid representeras olika. En del omslag ställer sig dock utanför den diskurs som används och visar på att det över tid sker ett skifte i hur män och kvinnor representeras, där skillnaderna mellan hur könen porträtteras i media blir allt färre. Sökord: Genus, Representation, Diskursanalys, Media, Stereotyper, Makt, Veckans Affärer

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)