Kvalitetsbrister och lönsamhet vid styckegodstransporter : En fallstudie på Transportbolag X

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Författare: William Smygegård; Henrik Karlsson; Fredrik Hall; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Titel: Kvalitetsbrister och lönsamhet vid styckegodstransporter - En fallstudie på Transportbolag X. Bakgrund: Transportbolag X upplever idag kvalitetsbrister i transport av styckegods. I dagsläget transporteras styckegods i kretstrafiken vilket ofta resulterar i försenade samt uteblivna leveranser. Anledningen är att lastbilarna måste ha en hög fyllnadsgrad för att vara lönsamma samt att styckegods kan vara skrymmande vilket gör att dessa inte får plats. Syfte: Syftet med studien är att identifiera kvalitetsbrister i samband med transport av styckegods samt att utveckla ett verktyg som kan mäta lönsamheten i styckegodstransporter. Metod: Den här fallstudien har sin grund i den kvalitativa forskningsmetoden med ett deduktivt angreppssätt. Studien har utgått från epistemologin och genomfördes ur ett positivistiskt perspektiv. Slutsats: Denna studie har centrerat kring kvalitetsbrister hos Transportbolag X styckegodstransporter. De fem bristerna som identifierades är fel bokningsuppgifter från kund, allt gods kan ej lastas, kvarlämnat gods som ej prioriteras, information når inte alltid kund om försenad leverans och mottagare som inte är tillgänglig vid leverans. Resultatet efter forskningen är att en del av bristerna kan lösas med ett informationssystem men det är inte en fullständig lösning. För att kunna leverera styckegods med hög kvalitet undersöktes även alternativet att organisera transporter av styckegods i en separat trafik. Resultatet av denna forskning är att lönsamhet går i teorin att uppnå men Transportbolag X har i dagens läge för låg volym på styckegods. Den viktigaste variabeln är godsets storlek då den är direkt avgörande för hur mycket gods som kan lastas. Författarnas rekommendation efter utförd fallstudie är att inte organisera transporter av styckegods i en egen trafik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)