Fick den nya lagen i ÅRL den effekt som var menad? : En kvalitativ multipel fallstudie utförd på företag inom byggbranschen

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Författare: Anna Olsson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Redovisning och finansiering, 4FE17E, VT 2020 Författare Anna Olsson Handledare Natalia Semenova Examinator Andreas Jansson Titel: Fick den nya lagen nya lagen i ÅRL den effekt som var menad? – En kvalitativ multipel fallstudie utförd på företag inom byggbranschen Bakgrund: Inför räkenskapsåret 2017 blev det lagstadgat att större svenska företag ska upprätta en hållbarhetsrapport som komplement för de finansiella måtten. Den nya lagen grundade sig från EU-direktivet 2014/95/EU om tillhandahållande av icke-finansiell information. Däremot har lagen tidigare kritiserats på grund av att det finns en stor flexibilitet. Företagen kan välja att inte följa lagen om de förklarar varför. Syfte: Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur transparensen och relevansen av information påverkas när hållbarhetsredovisning går från frivillig till obligatorisk inom företag i byggbranschen. Metod: Studien utgår från en abduktiv ansats med en kvalitativ metod. De systemorienterade teorierna och signaleringsteori tillsammans med tidigare forskning inom byggbranschen ligger som grund för att sedan utveckla en mer abduktiv analys. Studien har en fallstudiedesign där empiriska materialet består av sekundärdata från företagens hållbarhetsredovisning. Slutsats: Studiens resultat visar att den nya lagen i ÅRL (SFS 2016:947) har medfört den påverkan på informationen som var menad på de studerade företagens hållbarhetsredovisningar. Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, hållbarhetsrapport, signaleringsteori, institutionell teori, legitimitetsteori, intressentteorin, byggbranschen

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)