Säkerhet för vem? : en kritisk diskursanalys av FNs resolutioner och fredsplaner för Syrien ur ett genusperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: En fredsprocess i Syrien måste garantera trygghet och säkerhet för alla, vilket inte minst inne-bär att ta i beaktande de särskilda säkerhetshot som kvinnor står inför i egenskap av att vara kvinnor. Denna undersökning kommer att granska FNs säkerhetsråds resolutioner och Action Group for Syrias och International Syria Support Groups fredsplaner från 2015 och 2016 som har till syfte att skapa fred i Syrien, för att se om och i så fall på vilket sätt som den förmed-lade diskursen uttrycker en statscentrerad säkerhetssyn som marginaliserar syriska kvinnors säkerhetsbehov. Till hjälp kommer jag att ha Teun van Dijks metod för kritisk diskursanalys och Fionnuala Ní Aoláin, Dina Francesca Haynes och Naomi Cahns teoretiska perspektiv om vad säkerhet för kvinnor inbegriper från boken On the Frontlines: Gender, War and the Post-Conflict Process. Syftet är att problematisera osynliggörandet av kvinnors säkerhet inom dis-kursen och på så sätt väcka reflektion kring internationella aktörers ansvar att göra den syriska fredsprocessen så inkluderande som möjlig. Undersökningen finner att diskursen förmedlar en syn på säkerhet som kopplad till statens och statliga institutioners stabilitet och som nästan uteslutande fokuserar på fysiskt och beväpnat våld i den offentliga sfären begånget av stri-dande grupper. Säkerhetssynen osynliggör därmed andra förståelser av säkerhet som i högre utsträckning drabbar kvinnor, såsom säkerhetshot i den privata sfären eller vikten av goda socioekonomiska förutsättningar för att känna trygghet och säkerhet i vardagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)