Resurseffektivisering : På ICA Sverige AB:s centrallager

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Logistik är den del av ett företag som påverkar företagets resultat på ett mycket betydande sätt. Kunden ställer krav på att få sin produkt levererad på en viss tidpunkt och om produkten då inte levereras på utsatt datum kan detta leda till en förlorad kund och därmed förlorade framtida inkomster. För att lyckas leverera till kund på utsatt tid krävs det att många processer fungerar väl ihop och att ett välplanerat system är implementerat.

Denna rapport är skriven på ICA Sverige ABs centrallager i Kungälv och handlar om effektivisering. Mer specifik effektivisering av användningen av truckar. Genom att förkorta körsträckor och eliminera icke-värdeskapande körsträckor kan man få ett mer effektivt lager. Jag har samlat in relevant data så som genomsnittlig sträcka per order samt information om vilka lagergångar som är mest trafikerade för att veta vart i lagret som problemet finns och varför det uppstått.

Zon-indelning är en metod som är känd för att minska körsträckor på ett lager. En implementering av metoden underlättas också av att ICA i dagsläget har sorterat artiklarna på ett sådant sätt att de första tio lagergångarna är fyllda med SRS-backar. Det är en metod som inte bara förkortar körsträckor utan och effektiviserar materialhantering.

Teoridelen av arbetet görs för att får en större insikt i ämnen logistik samt för att hitta och benämna de metoder som påverkar logistiken i ett företag. Olika typer av materialhanteringsmetoder, lagringsmetoder, artikelplaceringsmetoder är exempel på vad som beskrivs djupare.

Analysen har gjort för att analysera och koppla samman de teorier som använts till de problem som behandlas i rapporten men även reflektioner och tankar kring varför teorierna har använts.

Rapporten har skrivits på ICA Sverige ABs centrallager i Kungälv och har koncentrerats till färskvaruavdelningen där problemet med långa körsträckor har uppkommit.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)