Skogsnäringens kompetensförsörjning : - en studie av hur nyutexaminerade studenters kompetens matchar näringens förväntningar

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

Sammanfattning: Skogsnäringens kompetensförsörjning har beskrivits som en kritisk fråga för näringens fortsatta utveckling. Den skogliga utbildningens kvalitet, konkurrensförmåga och relevans för arbetsmarknadens krav är viktiga faktorer i rekryteringen av kompetenta personer till näringen. Det finns även ett uttalat behov av att öka attraktiviteten i såväl de skogliga utbildningarna som i de skogliga jobben. Detta examensarbete syftade till att studera matchningen mellan de nyutexaminerades kompetens och skogsnäringens förväntningar. En kvalitativ metod valdes för studien och semistrukturerade intervjuer genomfördes med nyanställda och med representanter från skogsnäringen. Resultatet pekar på förbättringsmöjligheter hos de skogliga utbildningarna med mer nischade utbildningsalternativ och praktiska tillämpningar som integreras i utbildningen, men också en tydligare definition av de olika yrkesrollerna inom skogsnäringen. Studien visar på ett behov av dialog och samverkan mellan akademi och skogsnäring. Men framför allt en gemensam syn hos medarbetare och ledning på vilken kompetens som krävs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)