Elevers syn på modersmål och andraspråk

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: Jag har formulerat två teser; om modersmålsundervisning gynnar andraspråksinlärning eller inte. Jag har gjort fyra intervjuer med elever från årskurs 9 som handlar om elevers syn på modersmål och om dessa intervjuer stödjer någon tes i dessa två perspektiv. Mina två frågeställningar är: Hur ser eleverna på sina förstaspråk? Anser de att modersmålsundervisningen har gett dem ett verktyg till att lära sig bättre svenska? Mina slutsatser är att de flesta elever inte tror att modersmålsundervisningen har gynnat dem i andraspråksutveckling. Detta betyder naturligtvis inte att en hel teori/tes skulle vara felaktig, detta är en mindre undersökning som jag jämfor med annan forkning. Men jag anser ändå att det är så pass viktig data jag har hittat att det går att dra några viktiga slutsatser, som kan visa på intressanta aspekter kring modersmål. Modersmålsundervisningen kanske inte alltid främjar andraspråksutvecklingen men eleverna talar om viktiga aspekter kring detta som berör gemenskap, tillhörighet och identitet. Resultat av min undersökning pekar alltså på att eleverna tycker om modersmålsundervisningen och att den behövs då den stärker elevernas identitetskänsla mellan hemmet, skolan och sina kamrater. Utifrån mina intervjuer så har jag kommit fram till att andra viktiga slutsatser och resultat är att modersmålsundervisningen behövs i skolan men den behöver förbättras på en del punkter. Eleverna pratar om att lägga modersmålsundervisningen under dagen som ett vanligt ämne i schemat och inte i slutet av dagen. Andra förändringar som eleverna tog upp är brister på roliga pedagogiska moment, att undervisningen är allsidig och modersmålslärarna inte varierar sin undervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)