Policyer på tidningsredaktionen : En studie om Hallandspostens och Skånska Dagbladets redaktionella policyer för nyhetsjournalistiken

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

Författare: Goran Perkovic; [2010]

Nyckelord: policy; journalistik; redaktion; organisationsteori;

Sammanfattning:

Denna uppsats handlar om Hallandspostens och Skånska Dagbladets nedskrivna redaktionella policyer för nyhetsjournalistiken. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i tre grundfrågor. Vad innehåller policyerna och varför existerar de? Vilken relation till policyerna finns hos chefredaktörer, redaktions- och nyhetschefer samt journalister? Hur väl följer tidningarna sina policyer? Dessa frågor besvarades genom att policydokumenten noggrant analyserades samt att samtalsintervjuer med medarbetarna genomfördes. En kvantitativ innehållsanalys gjordes för att jämföra policydokumentens innehåll med respektive tidnings nyhetsmaterial. Materialet som undersöktes behandlade Sverigedemokraterna under perioden 29 augusti till 19 september 2010. Organisationsteoretikern Mary Jo Hatch menar att policyer fungerar som ett verktyg för tidningar då dessa hjälper till att värna om verksamhetens ekonomiska del. Detta eftersom policyer leder till att marknadsandelar bibehålls och eventuellt erövras. Dessa två resonemang bekräftas av chefredaktörerna i denna uppsats. Emellertid ger journalisterna en annan bild av policyerna. Policyer är ett fenomen grundat på rationell problemlösning. Kritiker mot denna rationalitet menar att det finns tydliga tendenser till att policyer inte följs. Detta eftersom de anställda inte involveras i skapandeprocessen av policyerna. Den här uppsatsen visar dock att journalister och mellanchefer snarare har en vag kunskap kring sina policyer. Trots detta stämmer policydokumentens innehåll förhållandevis bra överens med de nyhetsartiklar som studerats. Detta resonemang härleds å andra sidan till policydokumentens innehåll som beskriver hur god nyhetsjournalistik ska bedrivas. Exempelvis formuleringar kring opartiskhet, oberoende, lokalförankring, representativitet, kritisk granskning etc.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)