Läsinlärningen : En studie om elevernas läsinlärning och lässvårigheter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att få ett bredare lärarperspektiv om hur några lärare från förskoleklassen upp till årkurs 3 arbetar med läsinlärningen samt hanteringen av de svårigheter som kan uppkomma i samband med inlärningen. Den metod som har använts är surveyundersökning via mejl på grund av den rådande pandemin COVID-19. Resultatet visade att de olika klasserna arbetar på likande sätt och att läsinlärningen fungerar ungefär på samma på de skolor som har medverkat i denna studie. Slutsatsen av denna studie är att läsinlärningen är viktig för eleverna och att det finns elever som har lässvårigheter som måste få rätt stöd från både lärare och hemifrån. Genom de tillfrågade lärarnas svar har de forskningsfrågor som ställdes besvarats och det visade sig att lärarna använder olika metoder men har ungefär lika tillvägagångssätt när det kommer till att upptäcka lässvårigheter och vad man gör åt dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)