Sjuksköterskors attityder gentemot patienters munhälsa och tillhörande omvårdnad : -en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Sammanfattning: Bakgrund: Människor i Sverige lever idag längre än någonsin tidigare bland annat på grund av bättre läkemedel och sjukvård, detta ökar kraven på munvård så att god munhälsa kan upprätthållas genom hela livet. Munhålans hälsotillstånd har länge negligerats till exempel för att den ansetts tillhöra tandvårdens specialitet. Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors attityder gentemot patienternas munhälsa och tillhörande omvårdnad. Metod: Som metod valdes litteraturstudie som genomfördes enligt Polit och Beck (2017) nio steg.  12 vetenskapliga artiklar passerade tre urval för fortsatt granskning. Det innehåll i artiklarna som motsvarade studiens syfte identifierades, markerades, samt kategoriserades med hjälp av färgkodning. Resultat: Ur insamlad data kunde ett mönster urskiljas som tydde på att sjuksköterskor har olika attityder gentemot omvårdnaden av munnen och den orala hälsan. Dessa attityder presenteras i två huvudkategorier; positiva attityder och negativa attityder, och nio underkategorier. Resultatet tyder på att sjuksköterskor är medvetna om den inverkan munnens hälsotillstånd har på patienternas upplevelse av sin övergripande hälsa men ändå prioriteras omvårdnad av munnen lägre än andra omvårdnadsåtgärder. Slutsats: Sjuksköterskor anser att munvård är viktigt, men har samtidigt negativa attityder till utförandet av munvården. Det framkom att ökad kunskap och fortbildning inom munvård har en positiv effekt på sjuksköterskans attityder till munvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)