Hur ska fastighetsägare bemöta hyresgästersframtida behov? : En studie avseende digitalisering och desspåverkan på kontorslokaler.

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Syftet med arbetet har varit att undersöka hur digitalisering påverkar olika företag och därmed upplysa Fastighets AB L E Lundberg om deras befintliga hyresgäster får förändrade beteenden inom verksamheten som på sikt kan leda till förändrade lokalbehov. Detta för att informera Fastighets AB L E Lundberg om de behöver se över affärsmodellen med långa avtalstider som kan bli ohållbart i framtiden. Studiens resultat bygger på svar från intervjupersoner som representerar de olika företagen som hyr kommersiella lokaler av Fastighets AB L E Lundberg. Totalt intervjuades nio företag, varav ett företag intervjuades över elektroniskt källa. Intervjuerna gick ut på att intervjupersonerna fick svara på en enkät som innehöll frågor om ”digitalisering” då – och nutid samt ”fastighet” då – och nutid. Resultatet visar att alla företag är medvetna om begreppet digitalisering och har ändrat någon del av verksamheten åt det digitala hållet. En del företag, beroende på verksamhet, har påverkats mer internt medan andra företag har påverkats mer externt mot kund och omvärld. Enligt resultatet kommer digitalisering att påverka företag i allt större utsträckning i framtiden och ställa högre krav på fastighetsägarens affärsmodell med långa kontraktstider.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)